DZIEWIĘCIODNIOWA NOWENNA ZA EUROPĘ

MODLITWA ZA EUROPĘ:
NA WSPÓLNEJ DRODZE od 1 do 9 maja 2023

… to inicjatywa ponad 300 wspólnot chrześcijańskich i ruchów różnych Kościołów w całej Europie. Charyzmaty, dary, którymi Bóg obdarza nas w tych wspólnotach i ruchach, wprowadziły nas na drogę braterstwa i wspólnoty. W tym braterstwie i wspólnocie widzimy powołanie Europy. Nasze braterstwo rodzi się z miłości do Ewangelii, która nikogo nie wyklucza. Dlatego zawsze odnawialiśmy przymierze wzajemnej miłości, które Jezus powierzył nam w swojej Ewangelii. Dziś odnawiamy ten sojusz.

PRZYMIERZE WZAJEMNEJ MIŁOŚCI
Jezus mówi: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». (Jan 13,34–35)
Jezu, dajemy ci w odpowiedzi nasze „tak” do Twojego przykazania i odnawiamy nasze przymierze wzajemnej miłości w tym dniu. Chcemy kochać się tak, jak Ty nas ukochałeś. Prosimy Cię, abyś wzmocnił naszą miłość przez Ducha Świętego i był wśród nas, tak jak nam obiecałeś. Działaj w nas i przez nas, gdy pracujemy razem dla Twojego Królestwa”.

DZIEŃ 1
Modlimy się z Jezusem Chrystusem: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie!”
Ojcze Niebieski, ufamy Tobie. Jesteś łaskawy, miłosierny, cierpliwi i pełen dobroci (Psalm 103.8). Jesteś dobry i troszczysz się o nas, ludzi. Dziękujemy za to. Módlmy się, abyśmy jako chrześcijanie w Europie, pełni Twojej miłości, mogli przyczynić się do tego, aby Europa była kształtowana przez łaskę, miłosierdzie i dobroć. Amen.
Modlimy się za Europę:
Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Europę, za kontynent, na którym żyjemy. Dziękujemy Ci za Apostołów, którzy przynieśli nam Ewangelię Jezusa. Dziękujemy za wszystkich Ojców i Matki wiary, którzy przykładnie żyli Twoim miłosierdziem. Prosimy Cię za wszystkich ludzi żyjących w Europie, za wszystkie narody, za miasta i regiony, abyśmy zawsze znajdowali w sobie nowe drogi pokojowego współistnienia i prawdziwej radości. Pomóż nam, wspólnotom i ruchom chrześcijańskim, wnieść nasz wkład w Europę uznającą ludzkie wartości. Amen.
Dziś modlimy się za kraje:

 1. Albania
 2. Andora
 3. Belgia
 4. Bośnia i Hercegowina
 5. Bułgaria

DZIEŃ 2
Modlimy się z Jezusem Chrystusem: „Święć się Imię Twoje!”
„Nie nam chwała, Panie, nie nam, ale Twojemu Imieniu, Twojej łasce, Twojej wierności”. (Psalm 115.1).
Ojcze w niebie, niech Twoje Imię będzie uświęcone w naszym osobistym życiu, w naszych wspólnotach i ruchach, w naszych domach, miastach, krajach i narodach. Aby to uczynić, ześlij swojego Ducha Świętego i odnów oblicze ziemi. Amen.
Opowiadamy się za życiem.
Módlmy się za wszystkich, którzy angażują się w ochronę życia ludzkiego na wszystkich etapach jego rozwoju. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, położne, za wszystkich, którzy pracują w zawodach społecznych. Chroń Panie, i zachowaj każde ludzkie życie. I daj nam odwagę zawsze opowiadać się za życiem. Amen.
Dziś modlimy się za kraje:

 1. Dania
 2. Niemcy
 3. Estonia
 4. Finlandia
 5. Francja
 6. Grecja

DZIEŃ 3:
Modlimy się z Jezusem Chrystusem: „Przyjdź królestwo Twoje!”
Ojcze, niech Twoja uzdrawiająca moc przyjdzie do nas dzisiaj. Pokonaj swoją miłością to, co w nas sprzeciwia się Twojemu Słowu i Twojej woli. Pomóż nam szukać najpierw Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości, jak poucza nas Jezus w Kazaniu na Górze (Mt 6, 33). Amen.
Wyrażamy nasze „tak ” dla małżeństwa i rodziny.
Ojcze Niebieski, prosimy Cię, aby wszystkie małżeństwa i rodziny w Europie żyły w zgodzie, aby były miejscami pokoju, miłości i sprawiedliwości. Módlmy się, aby wszyscy, którzy angażują się na rzecz małżeństwa i rodziny, zostali napełnieni mocami płynącą od Boga, Jego miłością i łaską. Amen.
Dziś modlimy się za kraje:

 1. Irlandia
 2. Islandia
 3. Włochy
 4. Kazachstan
 5. Kosowo
 6. Chorwacja

DZIEŃ 4:
Modlimy się z Jezusem Chrystusem: „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi!”
Ojcze, dziękuję Ci za to, że ukazałeś nam swoją wolę poprzez Twoje przykazania. Są one wyrazem Twojej miłości do nas i do całego stworzenia. Twoje przykazania ukazują nam jak konkretnie żyć miłością (por. Rz 13, 10). Prosimy Cię o przebaczenie, jeśli nie zważaliśmy na Twoją wolę i byliśmy pozbawieni miłości. Pomóż nam przez Twojego Ducha stawać się ludźmi, którzy z całego serca, kochają Ciebie, naszego Boga oraz swoich bliźnich i są wdzięczni za Twoje dzieło stworzenia. Amen.
Wyrażamy nasze „tak ” dla całego stworzenia.
Drogi Ojcze w Niebie, Ty jesteś Stworzycielem nieba i ziemi. Dziękujemy Ci za całe stworzenie, za ziemię, którą powierzyłeś naszej pieczy. Pomóż nam i wszystkim, którzy są zaangażowani w ochronę przyrody, klimatu i środowiska. W całym naszym zaangażowaniu ufamy Tobie i cała nadzieję pokładamy w Twojej zbawczej pomoc, aby tu na ziemi wypełniła się Twoja wola. Amen.
Dziś modlimy się za kraje:

 1. Łotwa
 2. Liechtenstein
 3. Litwa
 4. Luksemburg
 5. Malta
 6. Mołdawia

DZIEŃ 5:
Modlimy się z Jezusem: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj!”
Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że każdego dnia troszczysz się o nas. Dajesz nam to, czego potrzebujemy w codziennym życiu. Dajesz nam «prawdziwy chleb» ciało Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, (por. J 6, 32b-35). Nim zaspokajasz nasz głód na życie wieczne, tęsknotę za pokojem, zbawieniem i pojednaniem. Cieszymy się, że możemy przyjmować i umacniań się w naszej wspólnocie i w życiu. Chcemy należeć do Chrystusa, ufamy Mu i pragniemy czynić to, co On nam polecił. Amen.
Wyrażamy nasze „tak ” w kwestii sprawiedliwego gospodarowania zasobami ziemi.
Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za pracę, którą możemy wykonywać, dzięki której utrzymujemy nasze życie. Prosimy o sprawiedliwy sposób prowadzenia działalności gospodarczej, który powinien być dostosowany do potrzeb jednostki i całej ludzkości. Prosimy Cię za wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej. Daj im siłę, mądrość i radość, aby mogli przeciwdziałać głodowi, ubóstwu i cierpieniu na świecie, aby wszyscy ludzie mogli otrzymać chleb powszedni, o który się modlimy. Amen.
Dziś modlimy się za kraje:

 1. Monako
 2. Czarnogóra
 3. Holandia
 4. Macedonia Północna
 5. Norwegia
 6. Austria

DZIEŃ 6:
Modlimy się z Jezusem Chrystusem: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom!”
Ojcze Niebieski, żyjemy dzięki Twojemu przebaczeniu. Przebacz nam, gdy zgrzeszyliśmy w myślach, w słowach, co uczyniliśmy złego i co zaniedbaliśmy. Dziękujemy za twoje przebaczenie. Prosimy Cię, abyś uczynił nas poprzez Twoją bliskość, ludźmi, którzy pozwalają innym doświadczyć przebaczenia i darowania win. Amen.
Wyrażamy nasze „tak” w trosce o solidarność.
Ojcze Niebieski, modlimy się za ubogich, cierpiących, chorych, potrzebujących, za ludzi bliskich nam i dalekich. Módlmy się za tych, którzy oprócz jarzma ubóstwa muszą znosić upokorzenia, za tych, którzy czują się winni, ponie-waż nie pracują, nie mają pozwolenia na mieszkanie i po-byt lub żebrzą. Módlmy się za tych, którzy czują się opu-szczeni i samotni. Prosimy się za nich, ponieważ Twój Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, utożsamia się z ubogimi. Mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: wszystko, czego nie uczyni-liście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. (Mt 25,31-46) Prosimy o Twoje miłosierdzie, abyśmy troszczyli się o sprawiedliwość dla ubogich i po-krzywdzonych. Nam i wszystkim, którzy ponoszą odpowiedzialność, daj serce otwarte na potrzeby ludzi ubogich. Amen.
Dziś modlimy się za kraje:

 1. Polska
 2. Portugalia
 3. Rumunia
 4. Rosja
 5. San Marino
 6. Szwecja

DZIEŃ 7
Modlimy się z Jezusem Chrystusem: „I nie wódź nas na pokuszenie!”
Ojcze Niebieski, zachowaj nas od pokus. A jeśli upadamy, to pomóż nam podnieść się z naszych grzechów. Dodaj nam sił, gdy jesteśmy słabi. Zachowaj nas od zła, abyśmy potrafili żyć we wspólnocie z bliźnimi, chroń nas od wszystkiego, co nas oddala od jedności, o którą prosił Pan Jezus (J 17, 22). Wybaw nas od pokusy dążenia do podziału, trwania w sporach i braku przebaczenia. Amen.
Mówimy „tak” pokojowi.
Ojcze w Niebie, jesteśmy przed Tobą i modlimy się o pokój, o pokój między narodami, o pokój w naszych miastach, o pokój w naszych domach i rodzinach, o pokój w nas. Pokładamy nadzieję w Jezusie, Twoim Synu. Wraz z Jego narodzinami spełniła się obietnica Aniołów, niebiańskich posłańców, że na ziemi zapanuje pokój (Ew. Łukasza 2.14). Wzmocnij nasze zaufanie do Chrystusa, który jest naszym pokojem! Prosimy Cię o cierpliwość i mądrość dla wszystkich, którzy szukają dróg prowadzących do pokoju. Modlimy się, aby wszyscy, którzy głoszą pokój zostali wysłuchani. Amen.
Dziś modlimy się za kraje:

 1. Szwajcaria
 2. Serbia
 3. Słowacja
 4. Słowenia
 5. Hiszpania
 6. Czechy

DZIEŃ 8
Modlimy się z Jezusem: „Ale zbaw nas ode złego!”
Ojcze Niebieski, wybaw nas, ocal nas od zła. Umocnij nas swoją łaską i miłością. Posłałeś Jezusa Chrystusa, który pokonał zło i zwyciężył śmierć poprzez śmiercią na krzyżu. Ufamy Jego Słowu. Daj nam siłę do zwyciężania zła dobrem (Rzymian 12.21). Poprzez moc Twojej miłości pokonaj w nas wszystkie ciemne myśli, motywy i intencje. Chcemy żyć z Jezusem Chrystusem, jako dzieci Boże i ufać miłości. Amen.
Wyrażamy nasze „tak ” do odpowiedzialności za nasze społeczeństwo.
Ojcze Niebieski, pomóż nam w naszym codziennym życiu praktykować miłość chrześcijańską i w ten sposób budować klimat, w którym wzrasta gotowość do pracy na rzecz innych, dla wspólnego dobra. Daj nam siłę i wytrwałość w naszym zaangażowaniu, aby miasta, w których żyjemy, stały się miejscami pokojowego spotkania pokoleń i kultur. Amen.
Dziś modlimy się za kraje:

 1. Turcja
 2. Ukraina
 3. Węgry
 4. Watykan
 5. Wielka Brytania
 6. Białoruś

DZIEŃ 9
Modlimy się z Jezusem: „Albowiem Twoje jest Królestwo i potęga, i chwała na wieki. Amen. „
Ojcze Niebieski, jesteśmy pełni wdzięczności. To powód do radości i trwania w nadziei. Twoje Królestwo: obecność wśród nas, Twoja chwała, miłość, jedność Twojego ludu, za którą tęsknimy – są już po części widzialne i doświadczane. Twoje Królestwo nadchodzi i już jest wśród nas. Za to dziękujemy Ci, wieczny Boże. Wyznajemy wraz ze wszystkimi, którzy do Ciebie należą: Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. (Ps 103, 8). Amen.
Módlmy się za Europę.
Ojcze w Niebie, Boże Miłosierdzia, dziękujemy Ci za Europę, kontynent, na którym żyjemy. Dziękujemy za różnorodność języków i kultur. Dziękujemy za bogactwo tradycji i historii.
Opłakujemy ciemne momenty wspólnej historii, wojny, niesprawiedliwość i zaciągniętą winę, – w które jesteśmy uwikłani. Podaruj nam odkupienie przebaczenie i trwałe pojednanie między sobą.
Ojcze Niebieski, otwórz nasze oczy na Twoje dzieło, którego dokonałeś pośród nas. Wzmocnij siły wiary, miłości i nadziei w nas i pomiędzy nami.
Modlimy się za narody Europy, abyśmy mieli odwagę kroczyć drogami wspólnoty i pokoju. Jesteśmy pewni, że miłość, którą nakazuje nam Jezus, prowadzi do życia. Prosimy o sprawiedliwość w naszych wzajemnych stosunkach, o gotowość przebaczenia tam, gdzie staliśmy się winni, aby pokój zamieszkać mógł pomiędzy nami.
Tak jak dokonało się to na początku historii głoszenia Ewangelii w Europie, gdy pewien Europejczyk poprosił we śnie apostoła Pawła: «Przyjdź i pomóż nam» (Dz 16, 9-10), tak dzisiaj prosimy Cię, miłosierny Boże: «Przyjdź do nas i pomóż nam, ześlij Ducha Świętego, aby nas pocieszył, prowadził i oświecał». Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA WIELKANOCY, NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – 30 kwietnia 2023 roku

 1. Od jutra rozpoczyna się miesiąc Matki Najświętszej – maj. Nabożeństwa majowe od poniedziałku do piątku pół godziny przed Mszą św. wieczorną.
 2. Dzisiaj – 30 maja po Mszy św. 18:00 Nabożeństwo Różańca św. i Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe – serdecznie zapraszam.
 3. Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane w poniedziałek o godz.: 17:00, we wtorek o godz.: 18:00, w środę o godz.: 9:00 i 12:00, w czwartek o godz.: 22:00, w piątek o godz.: 18:30, w sobotę o 17:00 i 18:45, w niedzielę o godz.: 9:00, 12:00 i 18:00.
  W Warblewie w środę i niedzielę o godz.: 10:30, w piątek o godz.: 16:00.
 4. W poniedziałek 1 maja po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 18:00 do 19:00 – w tym czasie jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – zachęcam i zapraszam.
 5. Biuro parafialne czynne we wtorek 2 maja od 19:00 – 20:00.
 6. W środę 3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
 7. W środę 3 maja – nie będzie spotkania Rycerstwa Niepokalanej.
 8. W czwartek 4 maja o godz.: 16:00 – spotkanie wolontariuszy z naszej parafii. Zachęcam do wolontariatu również osoby dorosłe.
 9. W czwartek 4 maja o godz. 18:00 – spotkanie dzieci pierwszokomunijnych.
 10. W czwartek 4 maja od 23:00 do 24:00 – Godzina Święta.
 11. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I środa miesiąca – modlimy się za wstawiennictwem przeczystego Serca św. Józefa przed Mszą św. o godz. 9:00. I czwartek miesiąca – modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I piątek miesiąca – spowiedź św. w Warblewie o godz.: 15:45 następnie Msza św. pierwszopiątkowa o godz.: 16:00 w Dobieszewie spowiedź św. od godz.: 17:15 do 18:15, o godz.:18:15 litania z aktem oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i o godz.: 18:30 – Msza św. I sobota miesiąca – o godz.: 18:00 rozpoczniemy Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca, które zakończy się Eucharystią wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.
 12. W pierwszy piątek miesiąca zapraszam na adorację Pana Jezusa od godz.: 20:00 – 24:00.
 13. W poniedziałek 8 maja o godz.: 18:00 odbędzie się nasz parafialny odpust św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W tym roku przewodniczył będzie sumie odpustowej ks. proboszcz Jarosław Kubiak. Serdecznie zapraszam.
 14. Dziękuję za posprzątanie kościoła mieszkańcom Starnic p. Katarzynie Kerlin i p. Agnieszce Daszke. Proszę o posprzątanie kościoła mieszkańców Łabiszewa p. Katarzynę Czarnotę i Małgorzatę Górzyńską: w sobotę 6 maja na godz.: 11:00.
 15. Z naszej rodziny parafialnej odszedł do wieczności śp. Henryk Czekaj z Dobieszewka. Polećmy zmarłego Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu….

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Środa godz.: 17 :00 – Rycerstwo Niepokalanej zaczynamy śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP – przyjdź zaśpiewaj z nami dla naszej Mamy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – III NIEDZIELA WIELKANOCY – 23 kwietnia 2023 roku

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy XIII Tydzień Biblijny – narodowe czytanie Pisma Świętego. Pamiętajmy o mocy Słowa Bożego, które jest drogowskazem na drodze chrześcijańskiego życia.
 2. W tym tygodniu Msze św. będą odprawiane w poniedziałek, środę i piątek o godz.: 18:00, we wtorek i sobotę o godz.:17:00, w czwartek o godz.: 18:00 i 22:00, w niedzielę o godz.: 9:00, 12:00 i 18:00 oraz w Warblewie o godz.: 10:30.
 3. W poniedziałek 24 kwietnia po wieczornej Mszy św. zapraszam mieszkańców Boguszyc i Łabiszewa do pomocy w uprzątnięciu dekoracji świątecznej.
 4. W środę 26 kwietnia o godz.: 17:00 – Rycerstwo Niepokalanej
 5. W środę 26 kwietnia po Mszy św. o godz. 18:00 – spotkanie dzieci pierwszokomunijnych.
 6. Biuro parafialne czynne w czwartek 27 kwietnia od 19:00 – 20:00.
 7. Godzina Święta w czwartek 27 kwietnia od 23:00 do 24:00.
 8. W sobotę 29 kwietnia po Mszy św. o godz.: 17:00 zapraszam na spotkanie rodziny należące do Apostolatu Matki Bożej Trzykroć przedziwnej. Szczególnie zapraszam wszystkich opiekunów poszczególnych kręgów, których jest w naszej parafii 13.
 9. W niedzielę 30 kwietnia w łączności z Mszą św. o godz. 18:00 – Nabożeństwo Różańca Świętego i Płaszcza Najświętszej Panienki z Guadalupe.
 10. Zapraszam do nabywania prasy katolickiej.
 11. Przypominam, że od piątku 28 kwietnia można rozpocząć lub odnowić 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do aktu zawierzenia Chrystusowi przez ręce Maryi (Niewolnictwo) -każdy we własnym zakresie.
 12. Z naszej rodziny parafialnej odszedł do wieczności śp. Henryk Czekaj, l. 64, z Dobieszewka. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 25 kwietnia o godz. 10:00. Wystawienie godz. 9:30. Pochówek na cmentarzu w Dębnicy Kaszubskiej. Polećmy zmarłego Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu….
 13. Proszę o posprzątanie kościoła rodziny: p. Katarzyny Kerlin i p. Agnieszki Daszke w sobotę 29 kwietnia na godz.: 11:00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 16 kwietnia 2023 roku

 1. Dzisiaj święto Miłosierdzia Bożego – zapraszam wszystkich chętnych na godz.: 15:00 – odmówimy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po koronce zostanie odprawiona Msza św.
 2. W tym tygodniu Msze święte będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz.: 18:00, w czwartek również o godz.: 22:00, w sobotę o godz.: 17:00, w niedzielę o 9:00, 12:00 i 18:00 oraz 10:30 w Warblewie.
 3. Biuro parafialne czynne we wtorek 18 kwietnia od 19:00 – 20:00.
 4. W środę 19 kwietnia o godz.: 17:00 – Rycerstwo Niepokalanej.
 5. W czwartek 20 kwietnia od 23:00 do 24:00 – Godzina Święta
 6. W sobotę 29 kwietnia po Mszy św. o godz.: 17:00 zapraszam na spotkanie rodziny należące do Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w naszej parafii. Szczególnie zapraszam wszystkich opiekunów poszczególnych kręgów, których jest w naszej parafii 13.
  Również w sobotę 29 kwietnia s. Celina zaprasza i z radością oczekuje Koordynatorów, Opiekunów i członków kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej do Słupska na Mszę św. na godz.: 10:00 w parafii św. Maksymiliana a następnie na spotkanie kręgów.
 7. W sobotę 22 kwietnia po Mszy św. o godz. 17:00 – spotkanie dzieci pierwszokomunijnych.
 8. Zapraszam do nabywania prasy katolickiej.
 9. W niedzielę 30 kwietnia w łączności z Mszą św. o godz. 18:00 – Nabożeństwo Różańca Świętego i Płaszcza Najświętszej Panienki z Guadalupe.
 10. Dziękuję za posprzątanie kościoła rodzinom: p. Kazimierza i Katarzyny Goyke, p. Agaty Pek, p. Emilii Paluszek – Pek. Proszę o posprzątanie kościoła rodziny: p. Katarzyny Kerlin i p. Agnieszki Daszke w sobotę 29 kwietnia na godz.: 11:00.

Z okazji Zmartwychwstania Pańskiego

„ Nawet grób rozwali i pieczęcie rozerwie, aby wybiec na świat i wieścić nowe życie. Ból Wielkiego Piątku trwa jeden dzień. A radość Zmartwychwstania i zwycięskiej miłości, która nie umiera – trwa wiecznie…!
Bł.kardynał Stefan Wyszyński

Niech potęga zwycięskiej miłości Zmartwychwstałego skruszy każdy kamień zagradzający Mu drogę do naszego serca. Błogosławionych, pełnych ludzkiej życzliwości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Najświętsza Panienka z Guadalupe okryje Was płaszczem swojej matczynej miłości.
Ks. Proboszcz.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – OGŁOSZENIA 09.04.2022 r

„ Nawet grób rozwali i pieczęcie rozerwie, aby wybiec na świat i wieścić nowe życie. Ból Wielkiego Piątku trwa jeden dzień. A radość Zmartwychwstania i zwycięskiej miłości, która nie umiera – trwa wiecznie…!
Bł.kardynał Stefan Wyszyński

Niech potęga zwycięskiej miłości Zmartwychwstałego skruszy każdy kamień zagradzający Mu drogę do naszego serca. Błogosławionych, pełnych ludzkiej życzliwości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Najświętsza Panienka z Guadalupe okryje Was płaszczem swojej matczynej miłości.

Ks. Proboszcz.

 1. W tym tygodniu Msze św. będą odprawiane w następującym porządku:
  jutro (Poniedziałek Wielkanocny) o godz.: 10:30 w Warblewie i o godz.: 12:00 w Dobieszewie, od wtorku do piątku o godz.: 18:00, w czwartek o godz.: 22:00, w sobotę o 17:00, w niedzielę o godz.: 9:00,12:00 i 15:30 w Dobieszewie i 10:30 w Warblewie.
 2. Biuro parafialne czynne we wtorek 12 kwietnia od 19:00 – 20:00.
 3. W środę 12 kwietnia o godz.: 17:00 – Rycerstwo Niepokalanej.
 4. W czwartek 13 kwietnia od 23:00 do 24:00 – Godzina Święta
 5. W sobotę 15 kwietnia po Mszy św. o godz. 17:00 – spotkanie dzieci pierwszokomunijnych.
 6. W niedzielę 16 kwietnia święto Miłosierdzia Bożego – zapraszam wszystkich chętnych na godz.: 15:00 – odmówimy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 7. W sobotę 29 kwietnia po Mszy św. o godz.: 17:00 zapraszam na spotkanie rodziny należące do Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Szczególnie zapraszam wszystkich opiekunów poszczególnych kręgów, których jest w naszej parafii 13.
 8. W niedzielę 30 kwietnia w łączności z Mszą św. o godz. 18:00 – Nabożeństwo Różańca Świętego i Płaszcza Najświętszej Panienki z Guadalupe.
 9. Zapraszam do nabywania prasy katolickiej min. Wiadomości Straży Honorowej NSPJ w której jest dodatek z rozważaniami Różańca św.- polecam.
 10. TYM WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznych Świąt Wielkanocnych, Triduum Paschalnego i Procesji Rezurekcyjnej; tym, którzy przygotowali Grób Pański i Ciemnicę, zadbali o nasz kościół, o jego świąteczny wystrój, mieszkańcom Boguszyc i Łabiszewa – SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!!
 11. Proszę o posprzątanie kościoła rodziny: p. Anieli Pek i p. Katarzyny Gojke w sobotę 15 kwietnia na godz.: 11:00.